Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
a. Hands On 4 You is de handelsnaam, waaronder M. Wijhenke-Muller zelfstandig een bedrijf uitoefent bestaande uit het verrichten van administratieve diensten, waaronder secretariaatswerk, tekstverwerking en management ondersteuning.

b. Opdrachtgever – De opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de diensten van Hands On 4 You.

Artikel 2 – Geldigheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Hands On 4 You en de opdrachtgever.

Artikel 3 – Offerte
a. Op verzoek van de opdrachtgever stelt Hands On 4 You een schriftelijke offerte op voor de te verrichten werkzaamheden.

b. De offerten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

c. Alle offerten hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 21 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

Artikel 4 – Overeenkomst
a. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Hands On 4 You kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten.
b. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

c. De data, tijden en plaatsen waarop de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden worden verricht, worden in overleg tussen de opdrachtgever en Hands On 4 You vastgesteld.

d. Hands On 4 You is te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd om het werk, dat de opdrachtgever aanbiedt, niet te aanvaarden.

e. De opdrachtgever en Hands On 4 You kunnen de overeenkomst te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de ander zonder dat die ander op enigerlei wijze ter zake daarvan aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

f. Behoudens het gestelde in het vorige lid eindigt de overeenkomst door het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan, zonder dat er sprake zal kunnen zijn van stilzwijgende verlenging.

Artikel 5 – Vergoeding
a. De vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en de aan de opdrachtgever in rekening te brengen kosten luiden overeenkomstig de tarievenlijst van Hands On 4 You, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is Hands On 4 You gerechtigd om aan het begin van elk kalenderjaar de prijzen aan te passen, wanneer de ontwikkeling van lonen en prijzen naar de mening van Hands On 4 You daartoe aanleiding geeft. In dat geval deelt Hands On 4 You de nieuwe prijzen tenminste één kalendermaand voor de ingangsdatum schriftelijk mee aan de opdrachtgever.

c. De opdrachtgever is de vergoeding niet verschuldigd, indien en voor zover Hands On 4 You om welke reden of door welke oorzaak ook, ziekte daaronder begrepen, de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht.

Artikel 6 – Betaling
a. Hands On 4 You brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Facturering door Hands On 4 You vindt plaats per kalenderweek, per kalendermaand of direct na voltooiing van de werkzaamheden.

b. De opdrachtgever is gehouden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om het bedrag van de factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.

c. Hands On 4 You is gerechtigd vooruitbetaling van de vergoedingen door de opdrachtgever te verlangen.

d. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft om de volledige betaling aan Hands On 4 You tijdig te verrichten, is de opdrachtgever van rechtswege jegens Hands On 4 You in gebreke zonder dat enige aanmaning is vereist.

e. Ingeval de opdrachtgever jegens Hands On 4 You in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, worden alle door de opdrachtgever aan Hands On 4 You verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat de enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

f. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door de opdrachtgever aan Hands On 4 You is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldatum over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

g. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door de opdrachtgever aan Hands On 4 You komen alle daardoor aan Hands On 4 You veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever, die deze desverzocht onverwijld aan Hands On 4 You zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Hands On 4 You worden gefixeerd op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

h. Tevens behoudt Hands On 4 You zich het recht voor alle werkzaamheden voor de in verzuim blijvende opdrachtgever te staken totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 – Geheimhouding
a. Hands On 4 You verplicht zich tot geheimhouding jegens derden over hetgeen haar in het kader van de uitvoering van het takenpakket ter kennis is gekomen.

Artikel 8 – Inwerkingtreding
a. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2013.